• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2705/TB-NHKL ngày 04/08/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

+ Tài sản thế chấp 01: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BS 696489, sổ cấp GCN số: CH 05343 do UBND Sông Hinh cấp ngày 10/06/2015: thửa đất số 310; Tờ bản đồ số 35; diện tích 407,5m2.; mục đích sử dụng đất: Đất ở đô Thị (100m2), đất trồng cây hàng năm khác (307,5m2); tọa lạc KP 06, TT Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên; Chủ sở hữu: Hộ ông Tô Minh Thông và bà Nguyễn Thị Thu; 

+ Tài sản thế chấp số 02: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: B0 492526, vào sổ số: CH 01512 do UBND huyện Sông Hinh cấp ngày 26/12/2013; thửa đất số 145; Tờ bản đồ số 142; diện tích 32.833,2m2; mục đích sử dụng đất : Đất trồng cây lâu năm; tọa lạc Buôn Đức, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh, Phú Yên; Chủ sở hữu: ông Tô Minh Thông và bà Nguyễn Thị Thu; 

+ Tài sản thế chấp số 03: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CI 100029 vào sổ số: CS 10682 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Phú Yên cấp ngày 29/8/2017; thửa đất số 50; Tờ bản đồ số 142 (đo đạc năm 2013); diện tích : 4.169,6m2; mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm; tọa lạc: Buôn Đức, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh, Phú Yên; Chủ sở hữu: ông Tô Minh Thông và bà Nguyễn Thị Thu; 

+ Tài sản thế chấp số 04: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: G 813196 vào sổ số : QSDĐ/890/QĐ-UB do UBND huyện Sông Hinh cấp ngày 27/11/2002;  thửa đất số 24; Tờ bản đồ số 142.; diện tích 24.589m2; mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm; tọa lạc: Thôn Vĩnh Sơn, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh, Phú Yên; Chủ sở hữu: ông Tô Minh Thông và bà Nguyễn Thị Thu; 

+ Tài sản thế chấp số 05: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:  CI 100028 vào sổ số: CS 10681 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Phú Yên cấp ngày 29/8/2017; thửa đất số 31; Tờ bản đồ số 142 (đo đạc năm 2013).; diện tích 8.468,6m2; mục đích sử dụng đất : Đất trồng cây lâu năm; tọa lạc: Buôn Đức, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh, Phú Yên; Chủ sở hữu: ông Tô Minh Thông và bà Nguyễn Thị Thu;

Chi tiết Thông báo số 2705/TB-NHKL ngày 04/08/2023: tại đây

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank