• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2420/TB-NHKL ngày 11/07/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất thửa đất số 201, tờ bản đồ số 02, diện tích: 2.544,0 m2 đất trồng cây lâu năm có thời hạn sử dụng đến tháng 12/2064, địa chỉ: Thôn Kim Ngọc, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AM134533, Số vào sổ cấp GCN: H00871 do UBND Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cấp ngày 17/07/2008, cập nhật biến động ngày 27/9/2011, 21/11/2018, 25/12/2018 và 04/01/2019.

Hiện trạng: đất trống

Chi tiết Thông báo số 2420/TB-NHKL ngày 11/07/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank