• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2418/TB-NHKL ngày 11/07/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

+ Tài sản 01: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 083340, số vào sổ cấp GCN số CS 04328; thửa đất số 493; Tờ bản đồ số 67; diện tích 1.510,6 m2; mục đích sử dụng đất: Đất chuyên trồng lúa nước; Thời hạn sử dụng đất: Đến tháng 11/2066; tọa lạc tại Thôn 1,  Xã Hồng Sơn, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận do Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Bình Thuận cấp ngày 29/8/2016. Cập nhật biến động 17/4/2018. Giá khởi điểm: 115.630.388 đồng.

+ Tài sản 02: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 083341, số vào sổ cấp GCN số CS 04329; thửa đất số 494; Tờ bản đồ số 67; diện tích 534,3 m2; mục đích sử dụng đất: Đất chuyên trồng lúa nước; Thời hạn sử dụng đất: Đến tháng 11/2066; tọa lạc tại Thôn 1,  Xã Hồng Sơn, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận do Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Bình Thuận cấp ngày 29/8/2016. Cập nhật biến động 17/4/2018. Giá khởi điểm: 40.554.439 đồng.

+ Tài sản 03: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 083342, số vào sổ cấp GCN số CS 04330; thửa đất số 502; Tờ bản đồ số 67; diện tích 664,2 m2; mục đích sử dụng đất: Đất chuyên trồng lúa nước; Thời hạn sử dụng đất: Đến tháng 11/2066; tọa lạc tại Thôn 1,  Xã Hồng Sơn, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận do Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Bình Thuận cấp ngày 29/8/2016. Cập nhật biến động 17/4/2018. Giá khởi điểm: 50.414.108 đồng.

+ Tài sản 04: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 083343, số vào sổ cấp GCN số CS 04331; thửa đất số 503; Tờ bản đồ số 67; diện tích 340,5 m2; mục đích sử dụng đất: Đất chuyên trồng lúa nước; Thời hạn sử dụng đất: Đến tháng 11/2066; tọa lạc tại Thôn 1,  Xã Hồng Sơn, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận do Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Bình Thuận cấp ngày 29/8/2016. Cập nhật biến động 17/4/2018. Giá khởi điểm: 25.844.631 đồng.

+ Tài sản 05: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 083344, số vào sổ cấp GCN số CS 04332; thửa đất số 516; Tờ bản đồ số 67; diện tích 774,8 m2; mục đích sử dụng đất: Đất chuyên trồng lúa nước; Thời hạn sử dụng đất: Đến tháng 11/2066; tọa lạc tại Thôn 1,  Xã Hồng Sơn, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận do Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Bình Thuận cấp ngày 29/8/2016. Cập nhật biến động 17/4/2018. Giá khởi điểm: 58.808.870 đồng.

+ Tài sản 06: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 083345, số vào sổ cấp GCN số CS 04333; thửa đất số 532; Tờ bản đồ số 67; diện tích 2.213,3 m2; mục đích sử dụng đất: Đất chuyên trồng lúa nước; Thời hạn sử dụng đất: Đến tháng 11/2066; tọa lạc tại Thôn 1,  Xã Hồng Sơn, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận do Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Bình Thuận cấp ngày 29/8/2016. Cập nhật biến động 17/4/2018. Giá khởi điểm: 166.086.032 đồng.

Hiện trạng: Đất trồng lúa.

Chi tiết Thông báo số 2418/TB-NHKL ngày 11/07/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank