• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2412/TB-NHKL ngày 11/07/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất tọa lạc tại thôn Suối Đá, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, thửa đất số 14, 15, 25, 26, tờ bản đồ số 36(230 464-9), diện tích 9.476 m2, (đất trồng lúa: 2.978,0 m2, đất trồng cây lâu năm: 6.271,0 m2, đất nuôi trồng thủy sản: 227,0 m2) theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AH 393901 (số vào sổ cấp GCN: H00865) do UBND huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cấp ngày 05/3/2007, cập nhật biến động ngày 26/9//2017, 14/10/2013 và ngày 02/10//2018 và tài sản gắn liền với đất.

Chi tiết Thông báo số 2412/TB-NHKL ngày 11/07/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank