• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2387/TB-NHKL ngày 11/07/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CX 723119, số vào sổ cấp GCN: CS00639 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam cấp ngày 10/8/2020 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số: 57, tờ bản đồ số: 01, diện tích 1.327 m2, mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn 375 m2, đất trồng cây lâu năm 952 m2, địa chỉ: Thôn Tân Bình, xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Chi tiết Thông báo số 2387/TB-NHKL ngày 10/07/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank