• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2263/TB-NHKL ngày 27/06/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:
- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV412887, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CT – 08707, tại thửa đất số 276, tờ bản đồ số 24, diện tích 203 m2, mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ, thời hạn sử dụng lâu dài.
- Tài sản gắn liền với đất: hạng mục công trình Khách sạn; diện tích xây dựng: 168.8 m2; diện tích sàn: 1,973 m2; cấp công trình cấp 2; địa chỉ 3/1 Trần Quang Khải, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Chi tiết Thông báo số 2263/TB-NHKL ngày 27/06/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank