• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2258/TB-NHKL ngày 09/08/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 306756, số vào sổ cấp GCN số H02336 do UBND huyện Phú Quốc cấp ngày 03/3/2009 (cập nhật thay đổi chủ sở hữu/sử dụng cho bà Hồ Xuân Giang Thủy ngày 12/11/2009) với các đặc điểm cụ thể như sau: Thửa đất số  ; tờ bản đồ số  ; diện tích 120 m2; mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị; tọa lạc tại Khu phố 10, thị trấn (nay là phường) Dương Đông, huyện (nay là thành phố) Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 306769, số vào sổ cấp GCN số H02323 do UBND huyện Phú Quốc cấp ngày 03/3/2009 (cập nhật thay đổi chủ sở hữu/sử dụng cho bà Hồ Xuân Giang Thủy ngày 12/11/2009) với các đặc điểm cụ thể như sau: Thửa đất số  ; tờ bản đồ số  ; diện tích 120 m2; mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị; tọa lạc tại Khu phố 10, thị trấn (nay là phường) Dương Đông, huyện (nay là thành phố) Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 306741, số vào sổ cấp GCN số H02366 do UBND huyện Phú Quốc cấp ngày 03/3/2009 (cập nhật thay đổi chủ sở hữu/sử dụng cho bà Hồ Xuân Giang Thủy ngày 12/11/2009) với các đặc điểm cụ thể như sau: Thửa đất số  ; tờ bản đồ số  ; diện tích 120 m2; mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị; tọa lạc tại Khu phố 10, thị trấn (nay là phường) Dương Đông, huyện (nay là thành phố) Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 306812, số vào sổ cấp GCN số H02373 do UBND huyện Phú Quốc cấp ngày 03/3/2009 (cập nhật thay đổi chủ sở hữu/sử dụng cho ông Tạ Hoài Sơn ngày 28/10/2009) với các đặc điểm cụ thể như sau: Thửa đất số  ; tờ bản đồ số  ; diện tích 120 m2; mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị; tọa lạc tại Khu phố 10, thị trấn (nay là phường) Dương Đông, huyện (nay là thành phố) Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Chi tiết Thông báo số 2258/TB-NHKL ngày 09/08/2022: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank