• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2222/TB-NHKL ngày 03/08/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 321665; Số vào sổ: CH00907 được Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai cấp ngày 06/06/2012; Thửa số: 609; Tờ bản đồ số: 7; Diện tích: 1280m2; Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm; Địa chỉ: ấp Đông Thắng A, xã Đông Bình, huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ.

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 321666; Số vào sổ: CH00908 được Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai cấp ngày 06/06/2012; Thửa số: 608; Tờ bản đồ số: 7; Diện tích: 1840m2; Mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước; Địa chỉ: ấp Đông Thắng A, xã Đông Bình, huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ.

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 321667; Số vào sổ: CH00909 được Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai cấp ngày 06/06/2012; Thửa số: 610; Tờ bản đồ số: 7; Diện tích: 8320m2; Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa nước; Địa chỉ: ấp Đông Thắng A, xã Đông Bình, huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ.

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 321668; Số vào sổ: CH00910 được Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai cấp ngày 06/06/2012; Thửa số: 153; Tờ bản đồ số: 7; Diện tích: 330m2; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Địa chỉ: ấp Đông Thắng A, xã Đông Bình, huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ.

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 763084; Số vào sổ: CH00169 được Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai cấp ngày 26/05/2010; Thửa số: 223; Tờ bản đồ số: 9; Diện tích: 10123m2; Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa; Địa chỉ: ấp Đông Thắng A, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ.

Chi tiết Thông báo số 2222/TB-NHKL ngày 03/08/2022: tại đây

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank