• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 183/TB-NHKL ngày 20/02/2024

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 190; Tờ bản đồ số 32; diện tích 297.9 m2; mục đích sử dụng đất: đất ở tại nông thôn 291.3 m2, đất trồng cây lâu năm 6.6 m2; Thời hạn sử dụng đất: đất ở lâu dài, đất trồng cây lâu năm đến ngày 15/10/2043; địa chỉ: xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng; theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 677819, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS01413 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 25/5/2021.

Hiện trạng tài sản: đất trống (theo hiện trạng thực tế tại thời điểm xem xét, kiểm tra thực tế tài sản bảo đảm).

Chi tiết Thông báo số 183/TB-NHKL ngày 20/02/2024: tại đây


Đăng ký nhận tin
KienlongBank