• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 181/TB-NHKL ngày 20/02/2024

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 116, tờ bản đồ số 38, diện tích 545.4 m2, mục đích sử dụng đất: đất ở nông thôn 171 m2, đất trồng cây lâu năm 374.4 m2; thời hạn sử dụng đất: đất ở tại nông thôn lâu dài, đất trồng cây lâu năm đến ngày 01/7/2064; hình thức sử dụng riêng; địa chỉ: xã B’ Lá, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DD 919623, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận số CS 02471 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 04/3/2022, cập nhật chủ sở hữu ngày 20/4/2022.

Chi tiết Thông báo số 181/TB-NHKL ngày 20/02/2024: tại đây

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank