• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1803/TB-NHKL ngày 29/05/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 628770, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS07101 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 31/01/2019; thửa 74, tờ bản đồ 23; diện tích 118,7m2; hình thức sử dụng: sử dụng riêng; mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị 40m2, đất trồng cây hàng năm 78,7m2; thời hạn sử dụng đất: đất ở tại đô thị: lâu dài, đất trồng cây hàng năm khác: đến ngày 15/10/2063; nguồn gốc sử dụng đất: nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: 40m2, nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 78,7m2; tọa lạc Khóm Cà Săng, Phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Tài sản gắn liền với đất: trên đất chỉ có cỏ dại, không ai quản lý, ngoài ra không có vật kiến trúc gì khác.

Chi tiết Thông báo số 1803/TB-NHKL ngày 29/05/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank