• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1789/TB-NHKL ngày 25/05/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DC 449213, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số CS 15758 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 08/6/2021 chi tiết như sau: thửa đất số 1587; Tờ bản đồ số 16; diện tích 689 m2; mục đích sử dụng đất: đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng đất: lâu dài; hình thức sử dụng riêng; nguồn gốc sử dụng: nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; địa chỉ: xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, Long An.

Tài sản gắn liền với đất: 1 căn nhà 1 trệt, 1 gác lửng chưa được công nhận quyền sở hữu.

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DC 449211, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số CS 15757 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 08/6/2021 chi tiết như sau: thửa đất số 81; Tờ bản đồ số 16; diện tích 2,069 m2; mục đích sử dụng đất: đất trồng cây hàng năm khác; Thời hạn sử dụng đất: 10/2063; hình thức sử dụng riêng; nguồn gốc sử dụng: nhận chuyển nhượng đất được công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất; địa chỉ: xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, Long An.

Tài sản gắn liền với đất: 1 căn nhà tiền chế khung cột sắt, mái tole chưa được công nhận quyền sở hữu.

Lưu ý: Thửa đất số 81, tờ bản đồ số 16 trên giấy chứng nhận không có đường vào nhưng nằm tiếp giáp phía trong của thửa đất số 1587, tờ bản đồ số 16, đồng thời hiện trạng thực tế thửa đất số 1587 đã cắt 1 phần diện tích để chừa làm đường đi vào thửa đất số 81, tờ bản đồ số 16.

Chi tiết Thông báo số 1789/TB-NHKL ngày 25/05/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank