• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1757/TB-NHKL ngày 24/05/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 143939, do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 05/10/2017, cập nhật chuyển nhượng sang tên KienlongBank ngày 27/10/2022 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 217(512 cũ); tờ bản đồ số 31 (cũ 22); diện tích 673,5 m2; mục đích sử dụng đất: đất ở 75 m2, đất trồng cây hằng năm 598,5 m2; tọa lạc tại: Phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 505261, số vào sổ cấp GCN CH 00533 do UBND Thị xã Buôn Hồ cấp ngày 21/3/2012, cập nhật chuyển nhượng sang tên KienlongBank ngày 27/10/2022 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 200; tờ bản đồ số 31; diện tích 568 m2; mục đích sử dụng đất: đất ở tại đô thị 125 m2; đất trồng cây hàng năm khác: 443m2; tọa lạc tại: Phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Chi tiết Thông báo số 1757/TB-NHKL ngày 24/05/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank