• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1706/TB-NHKL ngày 19/05/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 981119, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số CS 07363 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 12/01/2017 chi tiết như sau: thửa đất số 765; Tờ bản đồ số 8; diện tích 525 m2; mục đích sử dụng đất: đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng đất: lâu dài; hình thức sử dụng riêng; nguồn gốc sử dụng: nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; địa chỉ: phường 6, Thành phố Tân An, Long An.

Chi tiết Thông báo số 1706/TB-NHKL ngày 19/05/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank