• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1629/TB-NHKL ngày 11/6/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất diện tích 123 m2, trong đó: CLN: 73m2; ODT: 50m2 thuộc Thửa đất số 401, TBĐ số 12 tại địa chỉ: KP1, TT.Châu Thành, Châu Thành, Tây Ninh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: BL488472; số vào sổ cấp GCN: CH00968/04248/12/CN.VP do UBND huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh cấp ngày 26/10/2012; Chủ sở hữu: Bà Trần Ngọc Tuyết.

Tài sản gắn liền với đất: Theo hiện trạng thực tế.

Chi tiết Thông báo số 1629/TB-NHKL ngày 11/06/2022: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank