• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1620/TB-NHKL ngày 15/05/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 62, tờ bản đồ số 64, diện tích 8251.9 m2, địa chỉ thôn 11, xã Nâm N’Jang, huyện Đák Song, Đắk Nông theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 205158, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00503 do UBND huyện Đắk Song cấp ngày 07/5/2018.

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 4, tờ bản đồ số ĐL-30, diện tích 10480 m2, địa chỉ thôn 11, xã Nâm N’Jang, huyện Đák Song, Đắk Nông theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 978141, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 01769 do UBND huyện Đắk Song cấp ngày 07/1/2016.

Tài sản gắn liền với đất: cây tiêu trụ sống, cây cà phê, cây da heo, cây sầu riêng.

Chi tiết Thông báo số 1620/TB-NHKL ngày 15/05/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank