• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 155/TB-NHKL ngày 06/02/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Tài sản 01: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 937599, số vào sổ cấp GCN H02207, do UBND huyện Phước Long cấp ngày 31/07/2009, với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 274, Tờ bản đồ số 8; diện tích 22611,5m2; mục đích sử dụng đất (Đất trồng lúa); Thời hạn sử dụng đất: Đến 02/01/2066; tọa lạc ấp Bình Tốt, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Hiện trạng: Đất trồng lúa.

Tài sản 02: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 937600, số vào sổ cấp GCN H02208, do UBND huyện Phước Long cấp ngày 31/07/2009, với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 373, Tờ bản đồ số 8; diện tích 2300m2; mục đích sử dụng đất (Đất trồng cây lâu năm); Thời hạn sử dụng đất: Đến 02/01/2046; tọa lạc ấp Bình Tốt, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. 

Tài sản gắn liền với đất: Nhà tạm và đồ dùng sinh hoạt.

Chi tiết Thông báo số 155/TB-NHKL ngày 06/02/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank