• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1365/TB-NHKL ngày 19/04/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 291063; số vào sổ cấp GCN CH 05057 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 16/01/2017; thửa số: 264; tờ bản đồ số: 5; diện tích: 8.434,1m2; mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước; thời hạn sử dụng: đến ngày 01/07/2064; Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất; địa chỉ: Ấp Bình Thiện, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, cấp cho ông Lê Văn Sang.

Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 291062; số vào sổ cấp GCN CH 05056 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 16/01/2017; thửa số: 256; tờ bản đồ số: 5; diện tích: 4.515,8m2; mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước; thời hạn sử dụng: đến ngày 01/07/2064; Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất; địa chỉ: Ấp Bình Thiện, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, cấp cho ông Lê Văn Sang.

Tài sản gắn liền với đất: Có 01 (môt) căn nhà cấp 4, khung cột bê tông cốt thép, máy lợp tole, nền lát gạch, vách tole kẻm.

* Đối với tài sản gắn liền với đất là (nhà cấp 4) do không cung cấp được pháp lý liên quan đến phần công trình xây dựng nên công ty thẩm định giá không tính giá trị CTXD vào tổng giá trị thẩm định (theo chứng thư thẩm định giá số CTSGCT1051022CT ngày 10/11/2022).

- Có 01 (một) hồ nước không sử dụng, cột bê tông cốt thép, có 04 (bốn) cây xanh, 10 (mười) cây dừa đang cho trái và 01 (một) cây mảng cầu (Ngân hàng không định giá).
Chi tiết Thông báo số 1365/TB-NHKL ngày 19/04/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank