• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1344/TB-NHKL ngày 18/04/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 058675; số vào sổ cấp GCN: H 05021; do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 31/07/2009; thửa số: 292; tờ bản đồ số: 7; diện tích: 6.118,7m2; mục đích sử dụng: Đất trồng lúa;  thời hạn sử dụng: đến ngày 15/10/2033; nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận QSDĐ; địa chỉ: Ấp Phước 3B, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu cấp cho hộ ông Trương Văn Vũ và vợ Trương Thị Mạnh.

Tài sản gắn liền với đất: Không

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 058678; số vào sổ cấp GCN: H 05022; do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 31/07/2009; thửa số: 296; tờ bản đồ số: 7; diện tích: 10.612,1m2; mục đích sử dụng: Đất trồng lúa;  thời hạn sử dụng: đến ngày 11/03/2023; nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận QSDĐ; địa chỉ: Ấp Phước 3B, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. cấp cho hộ ông Trương Văn Vũ và vợ Trương Thị Mạnh.

Tài sản gắn liền với đất: Không

 - Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 058677; số vào sổ cấp GCN: H 05019; do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 31/07/2009; thửa số: 1292; tờ bản đồ số: 6; diện tích: 7.611,2m2; mục đích sử dụng: Đất trồng lúa; thời hạn sử dụng: đến ngày 29/06/2024; nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; địa chỉ: Ấp Phước 3B, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, cấp cho hộ ông Trương Văn Vũ và vợ Trương Thị Mạnh.

Tài sản gắn liền với đất: Không

Chi tiết Thông báo số 1344/TB-NHKL ngày 18/04/2023: tại đây


Đăng ký nhận tin
KienlongBank