• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1318/TB-NHKL ngày 15/04/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại thôn 1, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, thửa đất số 699, tờ bản đồ số 18, diện tích 310,0 m2 (đất ở tại nông thôn) theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BB 865770, Số vào sổ cấp GCN CH 00179 do UBND huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cấp ngày 29/06/2010 (cập nhật biến động ngày 15/08/2019).

Chi tiết Thông báo số 1318/TB-NHKL ngày 15/04/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank