• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1188/TB-NHKL ngày 06/04/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BY 910017, thửa đất số: 141, tờ bản đồ 41, địa chỉ thửa đất buôn Cuê, xã Băng Adrênh, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk lắk, diện tích 4754.1 m2. Mục đích sử dụng: trồng cây hàng năm khác, thời hạn sử dụng 01/07/2064. Vào sổ cấp giấy CH 01203, nơi cấp UBND huyện Krông Ana cấp ngày 23/11/2017. 

+ Tài sản gắn liền với đất:  Tài sản trên đất khoảng 400 cây cà phê trồng năm 2016, tiêu trụ sống khoảng 256 cây, hồ tiêu trụ bê tông khoảng 64 cây.

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BY 962257, thửa đất số: 236, tờ bản đồ 41, địa chỉ thửa đất buôn Cuê, xã Băng Adrênh, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk lắk, diện tích 2799 m2. Mục đích sử dụng: trồng cây hàng năm khác, thời hạn sử dụng 01/07/2064. Vào sổ cấp giấy CH 00770, nơi cấp UBND huyện Krông Ana cấp ngày 16/05/2017.

+ Tài sản gắn liền với đất: Tài sản trên đất khoảng 150 cây cà phê trồng năm 2016 và khoảng 50 cây cà phê trồng năm 2019.

+ Chòi xây (Tường gạch- chưa tô, mái tôn, nền xi măng, diện tích xây dựng khoảng 15m2).

Tài sản 3: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BY 962256, thửa đất số: 148, tờ bản đồ 41, địa chỉ thửa đất buôn Cuê, xã Băng Adrênh, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk lắk, diện tích 4754.1 m2. Mục đích sử dụng: trồng bằng cây hàng năm khác, thời hạn sử dụng 01/07/2064. Vào sổ cấp giấy CH 00769, nơi cấp UBND huyện Krông Ana cấp ngày 16/05/2017.

+ Tài sản gắn liền với đất: Đất trống (cỏ mọc).

Chi tiết Thông báo số 1188/TB-NHKL ngày 06/04/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank