• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1161/TB-NHKL ngày 03/04/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: AP 921017, số vào sổ cấp GCN: H00913, thửa đất số: 24, tờ bản đồ số: 14, diện tích 300,0 m2 (đất ở nông thôn), tọa lạc tại thôn 3, Xã Hồng Sơn, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận do UBND Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận cấp ngày 29/6/2009, cập nhật biến động ngày 11/5/2012.

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: AP 921018, số vào sổ cấp GCN: H 00912, thửa đất số: 18, tờ bản đồ số: 14, diện tích 1.168 m2 đất trồng cây lâu năm, tọa lạc tại thôn 3, Xã Hồng Sơn, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận do UBND Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận cấp ngày 29/6/2009, cập nhật biến động ngày 11/05/2012.

Chi tiết Thông báo số 1161/TB-NHKL ngày 03/04/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank