• English

Tin Kiên Long

Thông báo kết quả tuyển chọn thực tập sinh năm 2015

1. Danh sách tiếp nhận
Ngân hàng chính thức tiếp nhận 15 thực tập sinh tại địa bàn TP. HCM và 11 thực tập sinh tại các địa bàn khác (phụ lục 01).

2. Chương trình tiếp nhận, đào tạo
Ngân hàng sẽ tổ chức tiếp nhận, đào tạo tập trung/trực tuyến đến tất cả thực tập sinh được tuyển chọn với nội dung như sau:
- Thời gian và địa điểm:  (phụ lục 02).
- Sinh viên chính thức thực tập: 01/2015 đến tháng 05/2015.
- Chương trình đào tạo:  (phụ lục 03).


Đăng ký nhận tin
KienlongBank