• English

Góc báo chí

THÔNG BÁO BAN HÀNH SẢN PHẨM "3 KỲ HẠN ƯU ĐÃI"

Thời gian thực hiện : Từ ngày 06/03/2009 cho đến khi có thông báo mới

Hình thức tham gia

“3 kỳ hạn ưu đãi” áp dụng cho khách hàng gửi tiền theo hình thức tiết kiệm bằng đồng Việt Nam; kỳ hạn gửi: 9 tháng, 12 tháng và 24 tháng.

Nội dung của sản phẩm

- Đối tượng tham gia: Khách hàng cá nhân và Tổ chức kinh tế gửi tiền theo hình thức tiết kiệm bằng đồng Việt Nam.

- Kỳ hạn gửi: 9 tháng, 12 tháng, 24 tháng.

- Hình thức lãnh lãi: Lãnh lãi cuối kỳ.

- Lãi suất áp dụng từ ngày 06/03/2009 cho đến khi có thông báo mới.

  

- Khách hàng khi tham gia phải cam kết không rút vốn trước hạn. Trường hợp khách hàng rút vốn trước hạn sẽ được hưởng lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn thông thường do KLB công bố tại thời điểm rút tiền. 

Xử lý sổ khi đáo hạn

Khi sổ tiền gửi hoặc thẻ tiền gửi đến hạn thanh toán, nếu khách hàng không đến rút tiền thì KLB sẽ chuyển số tiền của khách hàng sang tiết kiệm thông thường, kỳ hạn bằng với kỳ hạn cũ, lãi suất là lãi suất tiết kiệm thông thường hiện hành của KLB tại thời điểm tái tục, lãnh lãi cuối kỳ.

Quy định khác

- Riêng khách hàng là Tổ chức kinh tế, các đơn vị phải liên hệ về Hội sở (Phòng Đầu Tư & Ngân Quỹ) trước khi thỏa thuận với khách hàng.

- Khách hàng được cầm cố sổ tiền gửi hoặc thẻ tiết kiệm để vay vốn tại KLB theo quy chế cho vay của KLB và lãi suất cho vay của KLB công bố tại thời điểm vay.

- Các quy định khác không có trong thể lệ sản phẩm này thì thực hiện theo các quy định về tiền gửi của KLB.

- Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị chịu trách nhiệm theo dõi thực hiện đúng nội dung Thông báo này cho đến khi có thông báo mới.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

TRƯƠNG HOÀNG LƯƠNG


Đăng ký nhận tin
KienlongBank