• English

Tin thị trường

Thời hạn gửi Báo cáo quyết toán là ngày 1 tháng 10 của năm sau

(TBTCO) - Đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương gửi Báo cáo quyết toán năm trước ngày 1 tháng 10 của năm sau, gửi về Bộ Tài chính 2 bản, gửi về Kiểm toán Nhà nước 1 bản. 

Thông tin trên được đưa ra trong dự thảo Thông tư Quy định xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm kinh phí sự nghiệp đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp mà Bộ Tài chính vừa công bố.

Thông tư này hướng dẫn việc lập và gửi báo cáo quyết toán năm đối với các đơn vị sử dụng ngân sách. Cụ thể, đơn vị sử dụng ngân sách lập báo cáo quyết toán năm gửi đơn vị dự toán cấp trên, hoặc gửi cơ quan tài chính cùng cấp (trường hợp không có đơn vị dự toán cấp trên).

Đơn vị dự toán cấp trên tổng hợp và lập báo cáo quyết toán năm, bao gồm báo cáo quyết toán của đơn vị mình (nếu có) và báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc đã được xét duyệt theo quy định tại Thông tư này, gửi đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp.

Đơn vị dự toán cấp I tổng hợp và lập báo cáo quyết toán năm, bao gồm báo cáo quyết toán của đơn vị mình (nếu có) và báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc đã được xét duyệt theo quy định tại Thông tư này, gửi cơ quan tài chính cùng cấp.

Báo cáo quyết toán năm của đơn vị dự toán cấp I được lập theo các mẫu biểu như quy định đối với đơn vị dự toán cấp trên. Trường hợp đơn vị dự toán cấp I đồng thời là đơn vị sử dụng ngân sách thì lập theo các mẫu biểu như quy định đối với đơn vị sử dụng ngân sách.

Đối với ngân sách chính quyền địa phương các cấp, UBND xã lập báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách xã năm theo mẫu biểu số 07 đến mẫu biểu số 12 ban hành kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là Thông tư số 344/2016/TT-BTC).

Cơ quan tài chính các cấp lập và gửi báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương thực hiện theo quy định tại Khoản 6 và 7 Điều 44 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và theo các mẫu biểu số 58 đến mẫu biểu số 70 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC.

Thời hạn gửi báo cáo quyết toán năm do đơn vị dự toán cấp I quy định, các đơn vị dự toán trực thuộc gửi báo cáo quyết toán, nhưng phải bảo đảm gửi báo cáo quyết toán cho cơ quan tài chính cùng cấp theo thời hạn quy định.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể thời hạn UBND gửi báo cáo quyết toán đến các cơ quan quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 69 Luật Ngân sách nhà nước. UBND cấp tỉnh quy định cụ thể thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán ở địa phương nhưng phải đảm bảo thời hạn báo cáo quyết toán ngân sách địa phương theo quy định tại Điều 69 Luật Ngân sách nhà nước và Điều 44 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP.

Đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương gửi Báo cáo quyết toán năm trước ngày 1 tháng 10 năm sau về Bộ Tài chính 2 bản (trong đó gửi về Kho bạc Nhà nước 1 bản), Kiểm toán Nhà nước 1 bản. Đối với với báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước chi tiết theo Mục lục ngân sách nhà nước, ngoài báo cáo bằng văn bản (trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an), đơn vị gửi tệp (file) dữ liệu điện tử định dạng excel theo hướng dẫn tại phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư này về địa chỉ hòm thư điện tử (email): tqtns@mof.gov.vn và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu tệp (file) dữ liệu điện tử. Sau khi Bộ Tài chính thông báo thẩm định quyết toán, gửi tệp (file) chỉnh sửa số liệu (nếu có) để đảm bảo số liệu được chính xác.

Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình UBND cấp tỉnh duyệt gửi báo cáo quyết toán năm trước ngày 1 tháng 10 năm sau về Bộ Tài chính 2 bản (trong đó 1 bản về Kho bạc Nhà nước), Kiểm toán Nhà nước 1 bản; Đồng thời gửi tệp (file) dữ liệu điện tử định dạng excel theo mẫu quy định tại phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư này về địa chỉ hòm thư điện tử (email): tqtns@mof.gov.vn và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu tệp (file) dữ liệu điện tử. Sau khi Hội đồng nhân dân phê chuẩn quyết toán, gửi tệp (file) chỉnh sửa số liệu (nếu có) về hòm thư điện tử nêu trên để đảm bảo số liệu được chính xác./.

Bùi Tư/ Thời Báo Tài chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank