• English

KienlongBank Contest

Thể lệ Cuộc thi Thiết kế thẻ Kienlongbank JCB



ĐIỀU 1: GIỚI THIỆU CHUNG

ĐIỀU 2: MỤC ĐÍCH

ĐIỀU 3: BAN TỔ CHỨC VÀ BAN GIÁM KHẢO

ĐIỀU 4: ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

ĐIỀU 5: NỘI DUNG CUỘC THI

ĐIỀU 6: TÁC PHẨM DỰ THI

ĐIỀU 7: CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

ĐIỀU 8: QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TÁC GIẢ, TÁC PHẨM DỰ THI

ĐIỀU 9: THỜI GIAN VÀ THÔNG BÁO KẾT QUẢ

ĐIỀU 10: QUY ĐỊNH CHUNG

Đăng ký nhận tin
KienlongBank