• English

Tin thị trường

Thanh toán mua, bán trái phiếu Chính phủ theo từng giao dịch

(TBTCO) - Việc thanh toán giao dịch mua, bán trái phiếu Chính phủ (TPCP) niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) được thực hiện theo phương thức thanh toán theo từng giao dịch.
  

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 46/2017/TT-BTC hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch TPCP, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

Theo đó, việc thanh toán giao dịch mua, bán TPCP niêm yết trên SGDCK được thực hiện theo phương thức thanh toán theo từng giao dịch.

Việc chuyển giao TPCP được thực hiện trên hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (TTLKCKVN) trên cơ sở chuyển khoản TPCP giữa các tài khoản lưu ký của các tổ chức quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư này.

Việc thanh toán tiền giao dịch TPCP giữa các tổ chức thanh toán tiền trực tiếp qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư này được thực hiện trên hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Trường hợp khách hàng mở tài khoản lưu ký tại thành viên lưu ký là ngân hàng thương mại và đặt lệnh giao dịch qua công ty chứng khoán là thành viên giao dịch TPCP, việc thanh toán giao dịch sẽ do thành viên lưu ký là ngân hàng thương mại thực hiện. Khi tổ chức thanh toán tiền gián tiếp tạm thời thiếu hụt khả năng thanh toán tiền giao dịch TPCP thì được sử dụng tiền vay của ngân hàng thành viên thanh toán theo thỏa thuận hỗ trợ thanh toán ký kết giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật.

Đến thời hạn thanh toán theo quy định mà bên mua vẫn không đủ tiền để thực hiện thanh toán, TTLKCKVN sẽ lùi thời hạn thanh toán đối với giao dịch tạm thời thiếu hụt khả năng thanh toán tiền theo đề nghị của bên mua đã được bên bán chấp thuận theo quy định tại Khoản 4 Điều này.

Việc lùi thời hạn thanh toán được thực hiện theo nguyên tắc lùi tối đa là 2 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán của giao dịch thiếu tiền. Trường hợp bên mua có đủ tiền để thanh toán trong thời hạn quy định tại Điểm a Khoản này, giao dịch lùi thời hạn thanh toán sẽ được thực hiện thanh toán như giao dịch TPCP thông thường.

Trường hợp hết thời hạn thanh toán mà bên mua không có đủ tiền thanh toán thì TTLKCKVN thực hiện loại bỏ thanh toán giao dịch theo quy định tại Điều 8 Thông tư này.

Loại bỏ thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ trong các trường hợp gồm: Các giao dịch quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư này; các giao dịch thiếu tiền tại ngày thanh toán nhưng không đề nghị TTLKCKVN áp dụng biện pháp lùi thời hạn thanh toán;giao dịch bị lùi thời hạn thanh toán nhưng hết thời hạn lùi vẫn không có đủ tiền để thanh toán; các giao dịch bán khống TPCP khi chưa có hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2017. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, không áp dụng quy định của Thông tư số 05/2015/TT-BTC./.

Mai Đan/ Thời Báo Kinh tế Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank