• English

Tin thị trường

Tăng cường sử dụng chữ ký số

Ngày 15/5/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1021/QĐ-NHNN Ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp.

Theo Kế hoạch này, các đơn vị sẽ triển khai một số giải pháp để thực hiện nội dung của Chỉ thị như sau:

(i) Quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; Hướng dẫn hồ sơ, quy trình, thủ tục, đăng ký chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho các đơn vị, cá nhân thuộc NHNN; Hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của NHNN;

(ii) Rà soát Thông tư số 28/TT-NHNN ngày 18/12/2015 quy định về quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của NHNN phù hợp với các quy định tại Nghị định số 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/9/2018 quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Bổ sung quy định sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc vào các Quy chế liên quan: Quy chế văn thư, lưu trữ; Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản;

(iii) Xây dựng/nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến cho phép sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ để trao đổi văn bản giữa NHNN với các cơ quan Nhà nước khác; sử dụng CKS-NHNN để gửi, nhận văn bản giữa các đơn vị thuộc NHNN, giữa TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với NHNN; sử dụng chữ ký số công cộng để gửi nhận văn bản giữa người dân, doanh nghiệp với NHNN (nếu có);

(iv) Nâng cấp hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành của NHNN sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ;

(v) Đưa nội dung kiểm tra quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ vào nội dung kiểm toán nội bộ hàng năm; (vi) Báo cáo theo hướng dẫn của Ban Cơ yếu Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo thoibaonganhang.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank