• English

Tin thị trường

Tăng cường kiểm soát chi ngân sách nhà nước

(Chinhphu.vn) - Kiên quyết từ chối thanh toán các khoản chi bằng tiền mặt do đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, ban quản lý dự án đề nghị không đúng đối tượng được phép chi bằng tiền mặt theo quy định tại Thông tư số 13/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

Kho bạc Nhà nước Trung ương vừa ban hành công văn về việc tăng cường công tác kiểm soát chi năm 2017 nhằm chỉ đạo, quán triệt và hướng dẫn các đơn vị thuộc KBNN, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (KBNN tỉnh) nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ này trong toàn hệ thống.

Đối với công tác kiểm soát chi thường xuyên, công văn nêu rõ cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2017.

Theo đó, việc kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên NSNN được thực hiện như sau: Các khoản chi ngân sách nhà nước phải có dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đúng nội dung, đúng mục đích, đúng định mức tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Đối với các khoản kinh phí mua sắm, sửa chữa đã bố trí trong dự toán ngân sách giao đầu năm nhưng đến ngày 30/6/2017 chưa triển khai thực hiện hoặc chưa phê duyệt dự toán hoặc chưa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Kho bạc nhà nước nơi giao dịch tạm dừng thanh toán, đồng thời tổng hợp báo cáo về Kho bạc Nhà nước bằng văn bản trước ngày 03 hàng tháng để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính.

Về kiểm soát chi bằng tiền mặt: KBNN tỉnh chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện kiểm soát các khoản chi bằng tiền mặt theo đúng quy định tại Điều 6 và Điều 7 Thông tư số 13/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN. Kiên quyết từ chối thanh toán các khoản chi bằng tiền mặt do đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, ban quản lý dự án đề nghị không đúng đối tượng quy định được phép chi bằng tiền mặt..

Kiểm soát chi mua sắm tài sản nhà nước

Công văn nêu rõ, thực hiện kiểm soát thanh toán các khoản chi mua sắm tài sản nhà nước theo hướng dẫn tại công văn số 2676/BTC-QLCS ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2017, công văn số 3959/KBNN-KSC ngày 22/8/2017 của KBNN hướng dẫn việc kiểm soát thanh toán đối với các khoản mua sắm tài sản nhà nước, mua sắm thuốc theo phương thức tập trung qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Cụ thể, về việc mua xe ô tô chuyên dùng: Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý bao gồm các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, KBNN nơi giao dịch căn cứ vào định mức xe (chủng loại, số lượng) ô tô chuyên dùng do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương ban hành và văn bản thống nhất ý kiến của Bộ Tài chính.

Trường hợp Bộ Công an đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc: Đơn vị không phải gửi đến KBNN nơi giao dịch văn bản thống nhất ý kiến của Bộ Tài chính.

Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý: KBNN nơi giao dịch căn cứ vào định mức xe (chủng loại, số lượng) ô tô chuyên dùng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và văn bản thống nhất ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đối với việc mua sắm xe ô tô đối với các chương trình/dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại: KBNN nơi giao dịch không thực hiện thanh toán đối với kinh phí mua xe ô tô từ nguồn vốn vay nước ngoài trong khuôn khổ các chương trình/dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại (trừ trường hợp dự án đã được quy định mua ô tô trong Hiệp định).

LP/ Theo Báo Chính Phủ


Đăng ký nhận tin
KienlongBank