• English

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 12/TTr-HĐQT ngày 22/6/2021 về việc thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long từ "Kienlongbank và/hoặc KSBank" thành "KSBank"

1. Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 12/TTr-HĐQT ngày 22/6/2021 về việc thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long từ "Kienlongbank và/hoặc KSBank" thành "KSBank". Xem tại đây

 

2. Phiếu lấy ý kiến biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản (Đính kèm Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 22/6/2021). Xem tại đây Giấy ủy quyền. Xem tại đây.

 

3. Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Kiên Long về việc thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long. Xem tại đây.