• English

Tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông bất thường (sửa đổi, bổ sung) Ngân hàng TMCP Kiên Long

Tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông bất thường (sửa đổi, bổ sung) Ngân hàng TMCP Kiên Long:

3. Chương trình họp. Xem tại đây.

5. Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) nhiệm kỳ 2018 – 2022. Hướng dẫn bầu dồn phiếu. Xem tại đây.

9. Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 28/12/2021 của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát  Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 – 2022. Xem tại đây.

10. Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 28/12/2021 của HĐQT Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 – 2022. Trích yếu thông tin ứng cử viên. Xem tại đây.

11. Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021. Xem tại đây