• English

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:

1. Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Xem tại đây.

2. Nội quy họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Xem tại đây.

3. Thể lệ biểu quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Xem tại đây.

4. Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT Kienlongbank nhiệm kỳ 2018-2022. Xem tại đây.

4.1. Hướng dẫn bầu dồn phiếu. Xem tại đây.

5. Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022. Xem tại đây.

6. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Kienlongbank nhiệm kỳ 2018-2022. Xem tại đây

6.1. Trích yếu thông tin ứng cử viên HĐQT. Xem tại đây

7. Tờ trình về việc Phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động Kienlongbank. Xem tại đây.

8. Dự thảo Nghị quyết của Đại hội cổ đông bất thường năm 2021. Xem tại đây.