• English

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:

1. Danh sách dự kiến thành viên Chủ tọa đoàn, danh sách dự kiến thành viên Ban Kiểm phiếu. Xem tại đây.

2. Danh sách dự kiến thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách dự kiến thành viên Ban Thư ký. Xem tại đây.

4. Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Xem tại đây. 

6. Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 28/12/2021 của HĐQT về việc kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Kiên Long tại Sở giao dịch chứng khoán. Xem tại đây.

7. Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 28/12/2021 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long. Xem tại đây.

7.1. Dự thảo Điều lệ. Xem tại đây.

7.2. Phụ lục Nội dung sửa đổi Điều lệ. Xem tại đây.

8. Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 28/12/2021 của HĐQT về việc chấm dứt thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/7/2021 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Kiên Long về việc thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long. Xem tại đây.