• English

Tin thị trường

Sửa đổi quy định về phát hành giấy tờ có giá của TCTD

NHNN vừa ban hành Thông tư 33/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2013/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là TCTD).

sua-doi-quy-dinh-ve-phat-hanh-giay-to-co-gia-cua-tctd

Theo đó, lãi suất giấy tờ có giá do TCTD phát hành quyết định phù hợp với quy định hiện hành về lãi suất của NHNN trong từng thời kỳ. Riêng đối với lãi suất trái phiếu còn phải tuân thủ quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định 163/2018/NĐ-CP, các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán. Phương pháp tính lãi giấy tờ có giá thực hiện theo quy định của NHNN.

Một trong những sửa đổi bổ sung đáng chú ý là về nguyên tắc phát hành trái phiếu. Theo đó, TCTD phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ các quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP, quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật khác có liên quan. Riêng về điều kiện quy định tại điểm g khoản 1 Điều 10 Nghị định 163/2018/NĐ-CP, TCTD tuân thủ theo quy định tại khoản 1 Điều 130 Luật Các TCTD và hướng dẫn của NHNN.

TCTD phát hành trái phiếu ra công chúng phải tuân thủ các quy định tại Luật Chứng khoán, quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật có liên quan.Thông tư cũng quy định rõ, phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP. Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng phải được cấp có thẩm quyền của TCTD thông qua theo quy định tại Luật Chứng khoán và phải được NHNN chấp thuận.

Theo thoibaonganhang.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank