• English

Tin thị trường

Sử dụng kinh phí giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN) cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. 

Bộ Tài chính cho biết, các nội dung chi quy định tại Quyết định số 04/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế mới chỉ mang tính nguyên tắc, chưa có các quy định cụ thể, chưa quy định đối với hoạt động phối hợp liên ngành giải quyết vụ kiện. Cùng với tiến trình hội nhập ngày càng sâu rộng, số lượng vụ kiện đầu tư quốc tế ngày một tăng cao, việc xây dung thong tư là để công tác phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế đạt hiệu quả.

Dự thảo thông tư quy định 5 nguyên tắc lập dự toán. Cụ thể: Trường hợp cơ quan chủ trì là cơ quan nhà nước ở trung ương, kinh phí phục vụ giải quyết vụ việc tranh chấp được ngân sách trung ương đảm bảo.

Trường hợp cơ quan chủ trì là cơ quan nhà nước ở địa phương, kinh phí phục vụ giải quyết vụ việc được ngân sách địa phương đảm bảo.

Trong quá trình giải quyết vụ việc tranh chấp, khi cần thiết, cơ quan chủ trì có quyền chủ động sử dụng kinh phí thường xuyên cấp cho cơ quan đó để phục vụ các hoạt động giải quyết vụ việc tranh chấp khi chưa được cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện.

Trong trường hợp đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định nguồn kinh phí khác để chi trả cho trọng tài quốc tế hoặc cơ quan tài phán nước ngoài có thẩm quyền, luật sư, chuyên gia kỹ thuật, nhân chứng và thi hành phán quyết, quyết định của trọng tài quốc tế hoặc cơ quan tài phán nước ngoài có thẩm quyền theo đề nghị của Bộ Tài chính, thì việc lập dự toán và quyết toán theo quy định của nguồn kinh phí đó.

Nội dung chi được quy định trên cơ sở Quyết định số 04/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014.

Bùi Tư/ Thời Báo Tài chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank