• English

Tin thị trường

Sử dụng các phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư quy định việc sử dụng các phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, góp phần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và giám sát việc sử dụng vốn vay của khách hàng theo mục đích vay vốn ghi trong thỏa thuận cho vay.

Dự thảo nêu rõ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thông qua các tài khoản thích hợp và từ đó sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật để giải ngân vốn cho vay và thực hiện thanh toán cho bên thụ hưởng theo mục đích vay vốn ghi trong thỏa thuận cho vay ngay trong ngày giải ngân, hoặc ngày nhận được số tiền giải ngân từ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là thành viên tham gia cho vay đối với trường hợp cho vay hợp vốn hoặc ngày nhận được số tiền giải ngân từ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay đối với trường hợp khách hàng vay sử dụng dịch vụ quản lý tài chính tập trung.

Trường hợp quá giờ giao dịch thanh toán trong ngày, thì việc chuyển tiền thanh toán cho bên thụ hưởng được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo ngày giải ngân đó hoặc ngày tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đầu mối cho vay hợp vốn, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện dịch vụ quản lý tài chính tập trung nhận được số tiền giải ngân từ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay chuyển đến.

Theo dự thảo, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xem xét quyết định giải ngân vốn cho vay đối với khách hàng bằng tiền mặt trong trường hợp: Thanh toán cho bên thụ hưởng là cá nhân có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán với số tiền vay dưới 100.000.000 đồng; thanh toán cho bên thụ hưởng là cá nhân không có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; thanh toán cho bên thụ hưởng là tổ chức sử dụng vốn nhà nước được thanh toán bằng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giải ngân vốn vay thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng để khách hàng thanh toán cho các mục đích mà pháp luật quy định phải thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng vay.

Khách hàng vay vốn tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm cung cấp các thông tin, tài liệu, chứng từ thanh toán theo quy định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phục vụ cho việc xem xét quyết định sử dụng các phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật liên quan; khách hàng vay chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu và chứng từ cung cấp cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Khánh Linh/ Báo Chính Phủ


Đăng ký nhận tin
KienlongBank