• English

Tin thị trường

Sẽ miễn lệ phí môn bài đối với HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và cơ sở giáo dục đào tạo công lập

Đó là một trong những nội dung Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến tham gia dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài.

Bộ Tài chính cho biết, số liệu thu lệ phí môn bài đối hợp tác xã nông nghiệp năm 2018 khoảng 170 triệu đồng/năm. Số thu này chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số thu lệ phí môn bài (0,0073%)

Bộ Tài chính vừa có báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ -CP về lệ phí môn bài. Theo Báo cáo của Bộ Tài chính, đến nay, Bộ Tài chính đã nhận được ý kiến đóng góp của 53/93 Bộ, ngành và địa phương góp ý dự thảo Nghị định. Nhiều ý kiến góp ý của các bộ, ngành địa phương đã thống nhất về sự cần thiết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP.

Việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 139/2016/NĐ-CP phù hợp với việc thực hiện mục tiêu nêu tại Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và định hướng đến năm 2021. Cụ thể, tại Nghị quyết số 02/NQ-CP, Chính phủ đặt ra mục tiêu: “... giảm chi phí đầu vào, chi phí cơ hội, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh nước ta thuộc nhóm ASEAN 4”. Do vậy, việc Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP theo hướng bỏ thủ tục nộp lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp khởi sự kinh doanh trong năm đầu tiên là cần thiết.

Về nội dung miễn lệ phí đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập, tại khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị định (bổ sung khoản 8 Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP) quy định miễn lệ phí đối với: “Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh trong năm đầu (từ ngày 01/ 01 đến 31/ 12 năm khởi sự kinh doanh)”, tỉnh Thanh Hóa đề nghị sửa đổi như sau: “Tổ chức (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh), cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh trong năm đầu (từ ngày 01/01 đến 31/12 năm khởi sự kinh doanh)”.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho rằng, ngoài doanh nghiệp thành lập mới, thực tế phát sinh cả thành lập mới chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Để đảm bảo đồng bộ và công bằng, khuyến khích thành lập mới doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến tham gia và hoàn thiện dự thảo Nghị định.

Với nội dung miễn lệ phí môn bài trong thời gian 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, tại khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị định (bổ sung khoản 9 Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP) quy định miễn lệ phí môn bài đối với: “Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu”.

Để đảm bảo công bằng và thống nhất với nội dung miễn lệ phí môn bài đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của tổ chức mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh tại điểm 1 nêu trên, Bộ Tài chính bổ sung đối tượng được miễn lệ phí môn bài là chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh, cụ thể như sau: “Doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) chuyển từ hộ kinh doanh trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu”.

Về miễn lệ phí môn bài đối với cơ sở giáo dục công lập, tại khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị định (bổ sung khoản 10 Điều 3 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP) quy định miễn lệ phí môn bài đối với: “Cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục mầm non (bao gồm cả công lập và ngoài công lập)”

Các bộ ngành có ý kiến tham gia, theo dự thảo Nghị định thì việc miễn lệ phí môn bài trong trường hợp này áp dụng đối với cả công lập và ngoài công lập. Tuy nhiên để đảm bảo công bằng đối với các trường hợp khác đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc việc miễn lệ phí môn bài đối với trường hợp ngoài công lập vì các trường ngoài công lập hoạt động vì mục đích kinh doanh.

Theo Bộ Tài chính, dịch vụ giáo dục do các cơ sở giáo dục công lập cung cấp đang thực hiện theo mức giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, chưa tính đầy đủ chi phí theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 và khoản 1 Điều 10 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Như vậy, đa số các cơ sở giáo dục công lập đang hoạt động hiện nay đều không nhằm mục đích sinh lời.

Các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục mầm non ngoài công lập hoạt động theo hình thức kinh doanh (hoạt động nhằm mục đích sinh lời). Đồng thời, các cơ sở giáo dục này không áp dụng mức thu học phí theo mức giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định mà quy định mức giá thu học phí đã tính đầy đủ các chi phí. Vì vậy, Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến tham gia và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định theo hướng miễn lệ phí môn bài cho cơ sở giáo dục công lập.

Với nội dung đề nghị bổ sung quy định miễn lệ phí môn bài đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: Theo quy định của pháp luật thì các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được phép hoạt động cung cấp các dịch vụ ngoài hoạt động đào tạo nghề nghiệp. Hiện các đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực khác vẫn thuộc đối tượng nộp lệ phí; mức thu lệ phí 1.000.000 đồng/năm không tác động nhiều đến hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Vì vậy, Bộ Tài chính không bổ sung miễn lệ phí môn bài đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Về ý kiến đề nghị đánh giá tác động giảm số thu NSNN đối với HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và cơ sở giáo dục đào tạo công lập của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính cho biết, số liệu thu lệ phí môn bài đối hợp tác xã nông nghiệp và cơ sở đào tạo công lập có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong năm 2018 như sau: Đối với HTX nông nghiệp: số thu lệ phí môn bài khoảng 170 triệu đồng/năm. Số thu này chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số thu lệ phí môn bài (0,0073%). Thực tế, các địa phương chưa thực hiện thu lệ phí môn bài đối với khối cơ sở giáo dục công lập (phổ thông và mầm non) do các cơ sở này không phải là đơn vị kinh doanh. Vì vậy, việc miễn lệ phí môn bài đối với trường hợp này không tác động đến số thu lệ phí môn bài.

Theo enternews.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank