• English

Tin thị trường

Sau 31/8/2020, tiếp tục giảm giá 15 loại dịch vụ chứng khoán

Đây là nội dung chính của Thông tư số 70/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 17/7/2020 về việc kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

tiep-tuc-giam-gia-15-loai-dich-vu-chung-khoan

Giá nhiều loại dịch vụ chứng khoán đã được sửa đổi theo hướng miễn, giảm

Trước đó, để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 ngày 18/3/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 127/2018/TT-BTC quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, giá 15 loại dịch vụ chứng khoán đã được sửa đổi theo hướng miễn, giảm từ ngày 19/3/2020 và tới 31/8/2020, tiêu biểu: Giảm giá đối với dịch vụ giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán, dịch vụ lưu ký chứng khoán, dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh; Không thu phí dịch vụ đăng ký niêm yết lần đầu đối với cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công, đối với chứng quyền có bảo đảm; Không thu phí đối với dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu; Không thu phí đối với dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;

Để tiếp tục hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19, Bộ Tài chính quyết định kéo dài việc áp dụng Thông tư số 14/2020/TT-BTC đến hết ngày 30/6/2021.

Sau ngày 30/6/2021, mức giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ Tài chính.

Theo tapchitaichinh.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank