• English

Tin thị trường

Quý I/2018: Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 1,2% so với cùng kỳ

(Chinhphu.vn) - Trong 3 tháng đầu năm 2018, cả nước có 26.785 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 278.489 tỷ đồng, tăng 1,2% về số doanh nghiệp và tăng 2,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Có thể thấy, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký trong quý I có xu hướng tăng trong giai đoạn 2015 - 2018. So sánh giữa quý I/2018 và quý I/2015, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 1,4 lần, số vốn đăng ký tăng 2,5 lần và tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp tăng 1,8 lần.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 3 tháng đầu năm 2018 đạt 10,4 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 3 tháng đầu năm nay là 225.389 lao động, giảm 22,7% so với cùng kỳ năm ngoái.           

Tất cả các quy mô vốn đăng ký trong 3 tháng đầu năm 2018 đều có tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký mới tăng so với cùng kỳ năm ngoái, cụ thể: quy mô vốn đăng ký từ 50-100 tỷ đồng có tỷ lệ tăng lớn nhất là 15,6% với 318 doanh nghiệp; tiếp đến là từ 20-50 tỷ đồng có 745 doanh nghiệp, tăng 7,8%; từ 10-20 tỷ đồng có 1.319 doanh nghiệp, tăng 2,9%; trên 100 tỷ đồng có 329 doanh nghiệp, tăng 1,5% và từ 0-10 tỷ đồng có 24.074 doanh nghiệp, tăng 0,7%.

Như vậy, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng chiếm 90% trên tổng số doanh nghiệp đăng ký mới.

So với cùng kỳ năm 2017, trong 3 tháng đầu năm nay xét về các chỉ tiêu gồm số lượng doanh nghiệp đăng ký mới, số vốn đăng ký và số lao động đăng ký thì có loại hình công ty TNHH 1 thành viên giảm về số vốn đăng ký và số lao động đăng ký; loại hình công ty TNHH 2 thành viên và loại hình doanh nghiệp tư nhân giảm cả về số lượng, số vốn và số lao động đăng ký; loại hình công ty cổ phần chỉ giảm về số lao động đăng ký. Trong khi đó, loại hình công ty hợp danh đều tăng ở tất cả các chỉ tiêu.     

Phân tích về gia tăng số lượng doanh nghiệp của các loại hình so với cùng kỳ năm 2017 cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2018 số doanh nghiệp đăng ký mới tiếp tục tập trung cao ở loại hình công ty TNHH 1 thành viên với 15.861 doanh nghiệp, tăng 6,0%; tiếp đến là loại hình công ty TNHH 2 thành viên có 6.061 doanh nghiệp, giảm 3,9%; loại hình công ty cổ phần có 4.428 doanh nghiệp, tăng 1,3%; loại hình doanh nghiệp tư nhân có 430 doanh nghiệp, giảm 48,5% và loại hình công ty hợp danh có lượng doanh nghiệp đăng ký mới thấp nhất là 5 doanh nghiệp, tăng 150,0%.  

Trong 3 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2017, số vốn đăng ký thành lập mới tập trung chủ yếu ở loại hình công ty cổ phần là 138.383 tỷ đồng, tăng 12%; tiếp đó là loại hình công ty TNHH 1 thành viên có 91.366 tỷ đồng, giảm 1,8%; loại hình công ty TNHH 2 thành viên có 48.183 tỷ đồng, giảm 9,7%; loại hình doanh nghiệp tư nhân có 544 tỷ đồng, giảm 56,6% và loại hình công ty hợp danh có số vốn đăng ký mới thấp nhất so với các loại hình khác là 13 tỷ đồng, tăng 321,7%.

Về số lượng lao động đăng ký cho thấy, trong 3 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2017 thì chỉ có loại hình công ty hợp danh có tỷ lệ lao động tăng, các loại hình doanh nghiệp khác đều có tỷ lệ lao động đăng ký giảm. Trong đó, loại hình doanh nghiệp tư nhân có tỷ lệ giảm nhiều nhất là 56,0% với 1.968 lao động.

Theo lĩnh vực hoạt động, số doanh nghiệp đăng ký, lượng doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở những ngành nghề như: bán buôn; bán lẻ; sửa chữa, ô tô, xe máy có 9.218 doanh nghiệp, chiếm 34,4%;  xây dựng có 3.599 doanh nghiệp, chiếm 13,4%; công nghiệp chế biến, chế tạo có 3.265 doanh nghiệp, chiếm 12,2%; khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác có 2.022 doanh nghiệp, chiếm 7,5%;...

Qua xem xét về số lượng và tốc độ gia tăng doanh nghiệp cho thấy, ngành bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có số lượng doanh nghiệp đăng ký nhiều nhất so với cả nước nhưng xét về tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp của ngành nghề so với cùng kỳ năm 2017, ngành kinh doanh bất động sản có tỷ lệ cao nhất là 32,7%.

Về số vốn đăng ký, thì ngành kinh doanh bất động sản tiếp tục có số vốn đăng ký mới nhiều nhất là 79.153 tỷ đồng, chiếm 28,4%; tiếp đến là xây dựng có 42.138 tỷ đồng, chiếm 15,1%; bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 38.498 tỷ đồng, chiếm 13,8%; công nghiệp chế biến, chế tạo có 28.980 tỷ đồng, chiếm 10,4%; sản xuất phân phối điện, nước, ga có 19.678 tỷ đồng, chiếm 7,1%...

Tính riêng trong tháng 3 năm 2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 8.082 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 81.156 tỷ đồng, tăng 2,8% về số doanh nghiệp và giảm 18,0% về số vốn đăng ký so với tháng 2 năm 2018.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 3 đạt 10 tỷ đồng, giảm 20,3% so với tháng trước. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 3 là 68.979 lao động, giảm 3,0% so với tháng trước. 

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 3 trên cả nước là 1.801 doanh nghiệp, giảm 22,3% so với tháng 2 năm 2018.

So sánh tình hình đăng ký doanh nghiệp của tháng 3 với tháng 2/2018 cho thấy, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.137 doanh nghiệp, giảm 57,5%; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 2.446 doanh nghiệp, tăng 57,3% và số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 792 doanh nghiệp, giảm 18,8%.

Trong 3 tháng đầu năm 2018, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 35.234 doanh nghiệp, trong đó có 26.785 doanh nghiệp thành lập mới và 8.449 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Anh Minh

Báo Chính Phú


Đăng ký nhận tin
KienlongBank