• English

Tin thị trường

Quy định phân bổ kinh phí cho Ban Thanh tra nhân dân cấp xã

(TBTCO) - Từ 15/8/2017, mức kinh phí phân bổ cho Ban Thanh tra nhân dân (TTND) cấp xã tối thiểu là 5 triệu đồng/năm. Đối với Ban TTND thuộc các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, mức kinh phí sẽ do Thủ trưởng đơn vị quyết định.

 

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 63/2017/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Theo đó, Thông tư này quy định mức kinh phí cụ thể đảm bảo hoạt động của Ban TTND ở các địa phương, đơn vị. Cụ thể, mức kinh phí hoạt động đối với Ban TTND cấp xã sẽ do ngân sách địa phương bảo đảm. Căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách địa phương, UBND tỉnh, thành phố quyết định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban TTND cấp xã, mức tối thiểu 5 triệu đồng/Ban/năm.

Đối với Ban TTND ở cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thì kinh phí hoạt động do thủ trưởng cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập quyết định. Nguồn kinh phí này được bố trí trong phạm vi dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao hàng năm, nguồn thu của đơn vị và số thu được để lại (nếu có).

Trường hợp Ban TTND ở doanh nghiệp nhà nước, mức kinh phí sẽ do tổng giám đốc, giám đốc doanh nghiệp bố trí theo khả năng tài chính và được hạch toán vào các khoản chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Mức chi bảo đảm hoạt động của Ban TTND gồm: Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị; chi công tác phí; chi mua sắm văn phòng phẩm, cước điện thoại...

Đối với một số mức chi khác như: Chi bồi dưỡng báo cáo viên trong hội họp; chi thù lao trách nhiệm cho các thành viên Ban TTND trực tiếp thực hiện công tác thanh tra theo kế hoạch công tác được duyệt hoặc trong hoạt động phối hợp với tổ chức thanh tra nhà nước khi thanh tra tại địa phương, đơn vị thì mức chi là 100.000 đồng/người/ngày.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2017./.

Mai Đan/ Thời Báo Tài Chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank