• English

Tin thị trường

Quy định mới về mức thu, nộp và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 25/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

quy-dinh-moi-ve-muc-thu-nop-su-dung-phi

Nhà đầu tư trong nước tham gia vào thị trường chứng khoán ngày càng nhiều hơn. Ảnh: ST

Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 272/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán. Ảnh: Internet.
Theo quy định tại Thông tư này, định kỳ chậm nhất là ngày thứ hai hàng tuần, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu được trong tuần trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp phí, lệ phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Tổ chức thu thực hiện nộp 30% số tiền phí thu được và 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của mục lục ngân sách nhà nước.

Thông tư 25 quy định phí quản lý công ty đại chúng chưa niêm yết và chưa đăng ký giao dịch là 830.000 đồng và thay đổi mức phí giám sát hoạt động chứng khoán so với trước đây, cụ thể: đối với Sở Giao dịch chứng khoán, mức phí giám sát cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm bằng 0,081% giá trị giao dịch (quy định cũ là 0,009% giá trị giao dịch); mức phí giám sát đối với trái phiếu doanh nghiệp bằng 0,00315% giá trị giao dịch (quy định cũ là 0,0035% giá trị giao dịch).

Đối với ngân hàng thanh toán, mức phí giám sát đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm bằng 0,001% giá trị bù trừ, thanh toán ròng/ngày thanh toán, tối đa 1 triệu đồng/ngày; mức phí giám sát đối với trái phiếu doanh nghiệp bằng 0,0001% giá trị bù trừ, thanh toán ròng/ngày thanh toán, tối đa 100.000 đồng/ngày.

Phí lưu ký chứng khoán phái sinh đối với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) là 10% doanh thu từ giá dịch vụ lưu ký từ giá dịch vụ quản lý vị thế /giá dịch vụ bù trừ và quản lý tài sản.

Đối với lệ phí cấp mới giấy phép, giấy chứng nhận hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, mức phí được quy định như sau: môi giới chứng khoán là 20 triệu đồng/giấy phép; tự doanh chứng khoán là 60 triệu đồng/giấy phép; bảo lãnh phát hành chứng khoán là 100 triệu đồng/giấy phép; tư vấn đầu tư chứng khoán là 20 triệu đồng/giấy phép.

Lệ phí cấp lại điều chỉnh, cấp đổi giấy phép; cấp giấy phép thành lập sau khi chia tách, xác nhập, chuyển đổi công ty chứng khoán là 2 triệu đồng/lần cấp.

Về quản lý và sử dụng phí, tổ chức thu phí được để lại 70% số tiền phí thu được để sử dụng theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí, Quyết định số 29/2009/QĐ-TTg ngày 20/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tự chủ về biên chế và kinh phí hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Thông tư số 104/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thực hiện Quyết định số 29/2009/QĐ-TTg ngày 20/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chế độ tự chủ về biên chế và kinh phí hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2022, bãi bỏ Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Theo haiquanonline.com.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank