• English

Tin thị trường

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1618/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2019.

KBNN hoàn thành việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của KBNN cấp tỉnh, KBNN cấp huyện trước ngày 31/12/2019.

Quyết định số 1618/QĐ-BTC của Bộ Tài chính nêu rõ, Kho bạc Nhà nước (KBNN) cấp tỉnh có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý của KBNN cấp tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt và hướng dẫn của KBNN.

KBNN cấp tỉnh tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý của KBNN trên địa bàn theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn, kiểm tra các KBNN ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là KBNN cấp huyện) thực hiện các hoạt động nghiệp vụ theo chế độ quy định; Quản lý quỹ ngân sách nhà nước, quỹ dự trữ tài chính nhà nước theo quy định của pháp luật; Thực hiện giao dịch thu, chi tiền mặt; Tổ chức thực hiện công tác kế toán ngân sách nhà nước; Thực hiện nhiệm vụ tổng kế toán nhà nước theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh các nhiệm vụ, quyền hạn trên, KBNN cấp tỉnh thực hiện công tác thống kê về thu, chi ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính do KBNN cấp tỉnh quản lý, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ và chính quyền địa phương theo quy định; Xác nhận số liệu thu, chi ngân sách nhà nước qua KBNN cấp tỉnh; Quản lý ngân quỹ nhà nước tại KBNN cấp tỉnh theo chế độ quy định…

Theo Quyết định số 1618/QĐ-BTC, các phòng chức năng tham mưu, giúp việc Giám đốc KBNN cấp tỉnh gồm có: Phòng Kế toán nhà nước; Phòng Kiểm soát chi; Phòng Thanh tra - Kiểm tra; Phòng Tài vụ - Quàn trị; Văn phòng.

Riêng KBNN Hà Nội được tổ chức 3 Phòng Kiểm soát chi, KBNN TP. Hồ Chí Minh được tổ chức 2 Phòng Kiểm soát chi.

Cùng với các nội dung trên, Quyết định số 1618/QĐ-BTC nêu chi tiết một số nội dung liên quan tới biên chế và kinh phí hoạt động; Quan hệ giữa KBNN cấp tỉnh với UBND các cấp; Quan hệ giữa KBNN cấp tỉnh với cơ quan tài chính cùng cấp, cơ quan tài chính cấp huyện và cơ quan nhà nước khác có liên quan trên địa bàn…

KBNN hoàn thành việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của KBNN cấp tỉnh, KBNN cấp huyện trước ngày 31/12/2019.

Theo tapchitaichinh.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank