• English

Tin thị trường

Quy định chế độ kế toán giao nhận tiền mặt tại NHNN

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư 25/2022/TT-NHNN quy định chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

quy-dinh-che-do-ke-toan-giao-nhan-tien-mat

Hội đồng tiêu huỷ tiền NHNN thực hiện kế toán các nghiệp vụ xuất, nhập, giao, nhận tiền tiêu hủy giữa các tổ trong Hội đồng tiêu hủy theo quy định tiêu hủy tiền của NHNN

Thông tư này áp dụng đối với Cục Phát hành và Kho quỹ, Chi cục Phát hành và Kho quỹ, Vụ Tài chính - Kế toán, Sở Giao dịch, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (NHNN chi nhánh) và các đơn vị, tổ chức có liên quan đến việc giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu huỷ tiền mặt tại NHNN.

Thông tư nêu rõ quy định về thực hiện công tác kế toán. Theo đó, Vụ Tài chính - Kế toán thực hiện kế toán các nghiệp vụ giao nhận, điều chuyển và tiêu huỷ tiền mặt tại các Kho tiền Trung ương, Kho tiền tiêu hủy.

NHNN Chi nhánh, Sở Giao dịch thực hiện kế toán các nghiệp vụ giao nhận, điều chuyển, phát hành và thu hồi tiền mặt tại Kho tiền NHNN Chi nhánh, Sở Giao dịch.

NHNN Chi nhánh, Sở Giao dịch, Cục Phát hành và Kho Quỹ thực hiện kế toán đối với nghiệp vụ tuyển chọn tiền mặt.

Hội đồng tiêu huỷ tiền NHNN thực hiện kế toán các nghiệp vụ xuất, nhập, giao, nhận tiền tiêu hủy giữa các tổ trong Hội đồng tiêu hủy theo Thông tư quy định tiêu hủy tiền của NHNN.

Nguyên tắc trong công tác kế toán các loại tiền

Thông tư nêu rõ quy ước giá trị khi hạch toán nhập, xuất các loại tiền:

a) Đối với các loại tiền thuộc Quỹ dự trữ phát hành (Quỹ DTPH) và Quỹ nghiệp vụ phát hành (Quỹ NVPH):

Giá trị hạch toán khi nhập, xuất Quỹ DTPH, Quỹ NVPH là giá trị nhập, xuất tiền (Mệnh giá x Số lượng).

b) Đối với tiền mẫu:

- Các loại tiền mẫu tiền chưa công bố lưu hành: được hạch toán theo giá quy ước mỗi tờ hoặc mỗi miếng tiền kim loại là 01 đồng.

- Khi tiền mẫu tiền đã công bố lưu hành thì phải hạch toán theo mệnh giá.

c) Đối với tiền lưu niệm: giá trị hạch toán là giá quy ước mỗi tờ tiền/hoặc miếng tiền kim loại là 01 đồng.

d) Đối với tiền nghi giả, tiền giả:

- Tiền nghi giả: được hạch toán theo mệnh giá mỗi tờ tiền hoặc miếng tiền kim loại.

- Tiền giả: được hạch toán theo giá quy ước mỗi tờ tiền hoặc miếng tiền kim loại là 01 đồng.

đ) Đối với tiền biến dạng, hư hỏng nghi do hành vi huỷ hoại (tiền nghi bị phá hoại), tiền biến dạng, hư hỏng do hành vi huỷ hoại (tiền bị phá hoại):

- Tiền nghi bị phá hoại chờ xử lý: Khi NHNN tạm thu giữ hiện vật, chưa có kết luận của cơ quan công an, hạch toán theo mệnh giá của mỗi tờ tiền hoặc miếng tiền kim loại.

- Tiền bị phá hoại (khi có kết luận giám định của cơ quan công an), xử lý:

+ Nếu tiền bị phá hoại xác định được mệnh giá: NHNN thu và hạch toán trên các tài khoản nội bảng theo giá trị nhập, xuất tiền (mệnh giá x số lượng).

+ Nếu tiền bị phá hoại không xác định được mệnh giá: NHNN thu và hạch toán trên các tài khoản ngoại bảng theo giá quy ước mỗi tờ/miếng là 01 đồng.

e) Đối với tiền bị lỗi kỹ thuật do quá trình in, đúc phát hiện qua kiểm đếm: hạch toán theo mệnh giá mỗi tờ tiền hoặc miếng tiền kim loại.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2023. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, Quyết định số 37/2007/QĐ-NHNN ngày 26/10/2007 ban hành chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt hết hiệu lực thi hành.

Theo baochinhphu.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank