• English

Tin thị trường

Quy chế hoạt động của BCĐ về hải quan một cửa và tạo thuận lợi thương mại của NHNN

NHNN vừa có quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về hải quan một cửa và tạo thuận lợi thương mại của NHN

Quy chế nêu rõ Ban Chỉ đạo là tổ chức tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong việc chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện Cơ chế hải quan một cửa theo nhiệm vụ được giao của Ngân hàng Nhà nước; triển khai các giải pháp đồng bộ để tạo thuận lợi thương mại và giao lưu hàng hóa qua biên giới trong phạm vi Ngân hàng Nhà nước quản lý, theo sự phân công của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại tại Điều 2 Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 4/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kết hợp trách nhiệm của tập thể Ban Chỉ đạo với việc đề cao quyền hạn và trách nhiệm cá nhân của Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên ban chỉ đạo.Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và các thành viên Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm về việc tổ chức, phối hợp và triển khai thực hiện Cơ chế hải quan một cửa và tạo thuận lợi thương mại trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình quản lý theo sự phân công của Trưởng ban.

Quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của Trưởng ban là đại diện cho Ngân hàng Nhà nước tham gia vào Ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại; lãnh đạo điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo; chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về các mặt công tác và hoạt động chung của Ban Chỉ đạo; báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước những vấn đề vượt thẩm quyền…

Phó Trưởng ban có trách nhiệm giúp Trưởng ban tổ chức triển khai theo kế hoạch; chỉ đạo điều phối các hoạt động chung của Ban chỉ đạo; điều phối quá trình thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo; thay mặt Trưởng ban xử lý, điều hành các công việc của Ban Chỉ đạo khi được ủy quyền…

Đối với các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm làm đầu mối thông tin, báo cáo và triển khai hải quan một cửa và tạo thuận lợi thương mại trong phạm vi đơn vị hoặc cơ quan mình quản lý, theo dõi; tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao trong phạm vi đơn vị mình quản lý, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về kết quả công việc của mình…

Ngoài ra, Quy chế cũng quy định một số nội dung khác như: Nhiệm vụ của Tổ giúp việc; chế độ họp và thông tin báo cáo của Ban Chỉ đạo; kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo; bổ sung, thay thế thành viên Ban chỉ đạo…


Đăng ký nhận tin
KienlongBank