• English

Tin thị trường

Quỹ BLTD không được sử dụng vốn để kinh doanh tiền tệ, chứng khoán, BĐS

Quy định trên được đưa ra tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Quỹ BLTD) đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến đóng góp.

Theo đó, Thông tư này quy định về: Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ BLTD tại địa phương được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 34/NĐ-CP ngày 8/3/2018 của Chính phủ (sau đây viết tắt là Nghị định số 34/2018/NĐ-CP); đồng thời Đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ BLTD.

Dự thảo Thông tư nêu rõ, Quỹ BLTD là quỹ tài chính tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thực hiện chức năng BLTD cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại các tổ chức cho vay theo quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP.

Quỹ BLTD có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các NHTM hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. 

Quỹ BLTD tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình theo quy định của pháp luật; thực hiện bảo toàn và phát triển vốn, bù đắp chi phí và rủi ro trong hoạt động; hoạt động theo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định tại Thông tư này.

Quỹ BLTD hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, được miễn và nộp thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 34/2018/NĐ-CP.

Vốn hoạt động của Quỹ BLTD theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 34/2018/NĐ-CP. Quỹ BLTD quản lý, sử dụng vốn và tài sản theo đúng quy định tại Điều 41 Nghị định số 34/2018/NĐ-CP.

Về bảo đảm an toàn vốn, Dự thảo Thông tư quy nêu rõ, Quỹ BLTD có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn vốn hoạt động, gồm: Quản lý và sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả; Mua bảo hiểm tài sản và các bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật; Trích lập và hạch toán đầy đủ vào chi phí hoạt động của Quỹ theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 34/2018/NĐ-CP; Xử lý tổn thất về tài sản theo quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP và Thông tư này; Tuân thủ đầy đủ các quy định về đối tượng, điều kiện, phạm vi bảo lãnh, giới hạn cấp bảo lãnh và các nội dung liên quan đến hoạt động bảo lãnh tín dụng của Quỹ theo quy định Nghị định số 34/2018/NĐ-CP.

Đặc biệt, Quỹ BLTD không được sử dụng nguồn vốn hoạt động để thực hiện các mục đích kinh doanh tiền tệ, đầu tư chứng khoán (trừ trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc, công trái xây dựng tổ chức, trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh), kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính và các hoạt động kinh doanh không được phép khác.

Quỹ BLTD cũng không được huy động vốn dưới hình thức nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân; phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, tín phiếu…

Việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro và xử lý rủi ro của Quỹ BLTD được thực hiện theo quy định tại Điều 36 và Điều 37 Nghị định số 34/2018/NĐ-CP. 


Đăng ký nhận tin
KienlongBank