• English

Tin thị trường

Quản lý tài sản từ các công trình khoa học vốn ngân sách

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang dự thảo nghị định của Chính phủ quy định chế độ quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.
  

Bộ Tài chính cho biết, nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) dành cho khoa học và công nghệ (KHCN) đạt tỷ lệ 2% tổng chi NSNN. Kinh phí sự nghiệp khoa học (SNKH) khu vực trung ương tập trung chi cho các nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia và KHCN cấp bộ trung bình khoảng 13% và 28% tổng chi ngân sách cho KHCN.

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đặt ra yêu cầu về quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KHCN và cần có nghị định để quản lý các tài sản thuộc lĩnh vực này.

Dự thảo nghị định quy định về việc trang bị, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa, hạch toán, báo cáo tài sản và hình thức, trình tự, tổ chức xử lý tài sản. Trong đó quy định rõ về: Điều kiện trang bị tài sản để triển khai nhiệm vụ KHCN (điều chuyển, thuê, mua); việc sử dụng, bảo dưỡng, hạch toán, báo cáo tài sản được trang bị; các hình thức xử lý, trình tự xử lý và tổ chức xử lý tài sản.

Cụ thể, việc trang bị tài sản được thực hiện qua 3 hình thức: Điều chuyển, thuê và mua sắm tài sản. Trong đó, việc mua sắm chỉ được thực hiện khi thực sự cần thiết, khi có hợp đồng đặt hàng nhiệm vụ KHCN, không thể nhận điều chuyển hoặc thuê.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định cụ thể các hình thức xử lý tài sản (điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy và trình tự, tổ chức xử lý tương ứng).

Cùng với đó, dự thảo nghị định quy định việc quản lý, xử lý tài sản được trang bị của nhiệm vụ KHCN do ngân sách hỗ trợ; trong đó quy định cụ thể về quá trình hình thành, hình thức xử lý, trình tự và tổ chức xử lý tài sản.

Dự thảo nghị định còn quy định chi tiết nội dung việc quản lý, xử lý tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Cụ thể, dự thảo quy định chi tiết các nội dung về chủ sở hữu tài sản là kết quả của nhiệm vụ KHCN sử dụng NSNN; hình thức xử lý tài sản kết quả của nhiệm vụ KHCN sử dụng toàn bộ NSNN; trách nhiệm của cơ quan nhà nước quản lý nhiệm vụ, trách nhiệm của đơn vị chủ trì trong quản lý giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả của nhiệm vụ KHCN sử dụng toàn bộ NSNN.

Ngoài ra là các quy định về quản lý tài chính trong quá trình xử lý tài sản và cơ sở dữ liệu về tài sản hình thành thông qua việc triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng NSNN./.

An Nhi/ Thời Báo Tài Chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank