• English

Tin thị trường

Phân bổ ngân sách cho hoạt động thuộc lĩnh vực của Bộ Công an

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 55/2017/TT-BTC  quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

 

Cụ thể, Thông tư này quy định chi tiết việc lập, phân bổ dự toán, tổ chức thu, chi ngân sách và kế toán, quyết toán NSNN trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội thuộc nhiệm vụ của Bộ Công an. Những nội dung không quy định tại Thông tư này được thực hiện theo Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các khoản thu NSNN trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội thuộc nhiệm vụ của Bộ Công an theo quy định tại khoản 1, Điều 4 Nghị định số 165/2016/NĐ-CP. Chi NSNN trong lĩnh vực trên theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 165/2016/NĐ-CP và quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Việc phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện theo đúng quy định tại khoản 1, Điều 19 Nghị định số 165/2016/NĐ-CP. Dự toán ngân sách được giao phải được phân bổ hết theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ thu, chi ngân sách. Đồng thời, phân định rõ hình thức thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách bằng rút dự toán từ Kho bạc nhà nước hoặc lệnh chi tiền.

Các nhiệm vụ chi được thực hiện theo hình thức rút dự toán và lệnh chi tiền theo quy định tại Điều 11 Thông tư này. Dự toán ngân sách giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách phải bao gồm kinh phí thực hiện mua sắm tập trung và cấp, trang bị bằng hiện vật.

Đối với trường hợp phát hiện việc phân bổ không đúng tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ của dự toán ngân sách được giao hoặc không đúng chính sách, chế độ quy định, chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo, Bộ Tài chính yêu cầu Bộ Công an điều chỉnh lại.

Việc phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách phải hoàn thành trước ngày 31/12 năm trước.

Trong trường hợp vào đầu năm ngân sách, dự toán ngân sách và phương án phân bổ chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, Bộ Tài chính và Kho bạc nhà nước tạm cấp kinh phí theo quy định tại khoản 1, Điều 51 Luật Ngân sách nhà nước.

Để đảm bảo hoạt động thường xuyên cho lực lượng Công an nhân dân trong những ngày đầu năm, vào tháng 12 năm trước Kho bạc nhà nước thực hiện tạm cấp tiền lương, các khoản có tính chất lương, chi nghiệp vụ chuyên môn và một số khoản chi cần thiết khác. Mức chi ứng trước tối đa bằng bình quân 1 tháng của năm trước đối với các mục chi được tạm cấp.

Đối với quyết toán NSNN năm 2016 thì áp dụng theo các quy định của Luật NSNN; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP; Nghị định số 10/2004/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 54/2004/TTLT-BTC-BCA.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 6/7/2017./.

Mai Đan/ Thời Báo Tài Chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank