• English

Tin thị trường

NHNN yêu cầu thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

NHNN yêu cầu các đơn vị khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhu cầu giao dịch của nhân dân

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản về việc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Theo đó, quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2017 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, để đảm bảo thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng tiếp tục vận hành an toàn, hiệu quả, thông suốt sau dịp Tết Nguyên Đán 2017, Thống đốc yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khai ngay các công việc sau đây:

Tổ chức thực hiện có hiệu quả ngay từ những ngày đầu năm mới Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; các Chỉ thị của Ngân hàng Nhà nước: Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 10/01/2017 về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2017; Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 10/01/2017 về tăng cường đảm bảo an toàn hệ thống các TCTD và tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các TCTD và xử lý nợ xấu; Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 10/01/2017 về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán điện tử và thanh toán thẻ.

Quán triệt chủ đề hành động năm 2017 của Chính phủ là “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”; xây dựng và triển khai chủ đề hành động của ngành Ngân hàng, tập trung cao độ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo mục tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp; công văn số 9407/NHNN-VP ngày 08/12/2016 của NHNN về triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg.

Khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhu cầu giao dịch của nhân dân. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ, không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Lãnh đạo các đơn vị không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công…


Đăng ký nhận tin
KienlongBank