• English

Tin thị trường

NHNN triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2021-2025

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 1945/QĐ-NHNN về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025 (ban hành theo Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

nhnn-trien-khai-hanh-dong-quoc-gia

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch nhằm góp phần xây dựng một cơ chế phòng, chống rửa tiền có hiệu quả ở Việt Nam; thực hiện trách nhiệm là cơ quan đầu mối của Việt Nam trong Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về phòng, chống rửa tiền (APG), phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan thực hiện trách nhiệm thành viên của Việt Nam trong APG.

Đồng thời, góp phần bảo vệ tốt nhất lợi ích của quốc gia, của các tổ chức và cá nhân trong nền kinh tế, tăng cường sự ổn định của hệ thống ngân hàng, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Mục tiêu cụ thể nhằm góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền của quốc gia, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng phù hợp với tình hình thực tiễn trong nước và hướng tới đáp ứng các chuẩn mực quốc tế; Nâng cao hiệu quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và hợp tác trong nước trên cơ sở thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và đầu mối xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia nhằm giải quyết những rủi ro rửa tiền được phát hiện theo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia; Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát về phòng, chống rửa tiền đối với các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

Nghiên cứu, triển khai áp dụng thanh tra trên cơ sở rủi ro về phòng, chống rửa tiền; Tăng cường nguồn lực, đặc biệt tăng cường nguồn lực cho Cơ quan phòng, chống rửa tiền (Cục Phòng, chống rửa tiền); Tăng cường nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đẩy mạnh đàm phán, ký kết các Biên bản ghi nhớ phối hợp, trao đổi thông tin về phòng, chống rửa tiền với các cơ quan nước ngoài, gia nhập các tổ chức khu vực và quốc tế về phòng, chống rửa tiền; Tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, nâng cao kiến thức về phòng, chống rửa tiền cho các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng;

Thực hiện tốt vai trò cơ quan đầu mối của Việt Nam trong việc triển khai các nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong APG, đặc biệt là nghĩa vụ phát sinh theo kết quả đánh giá đa phương của APG đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của Việt Nam.

Theo đó, kế hoạch bao gồm các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu quốc tế và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam;

Hai là, nâng cao hiệu quả công tác đánh giá rủi ro rửa tiền và hợp tác trong nước;

Ba là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, hướng đến áp dụng cách tiếp cận trên cơ sở rủi ro

Bốn là, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền;

Năm là, nâng cao hiệu quả trong hợp tác quốc tế, chia sẻ, trao đổi thông tin trong công tác phòng, chống rửa tiền;

Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường sự hiểu biết của các cơ quan quản lý và các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng về công tác phòng, chống rửa tiền.

Các đơn vị thuộc NHNN được giao nhiệm vụ chủ trì chủ động phối hợp với các đơn vị khác triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo đúng tiến độ, đảm bảo thời gian hoàn thành Kế hoạch. Thống đốc cũng giao Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đầu mối theo dõi, đôn đốc và tổng hợp việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Theo thoibaonganhang.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank