• English

Tin thị trường

NHNN triển khai Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công

Ngày 15/5/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1025/QĐ-NHNN Ban hành Kế hoạch triển khai Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công của NHNN đáp ứng quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP và các văn bản liên quan trên cơ sở nâng cấp hệ thống dịch vụ công của NHNN.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm nâng cấp hệ thống Dịch vụ công của NHNN thành Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử đáp ứng quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và và các văn bản liên quan; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại NHNN; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp công cụ để quản lý, giám sát và rút ngắn thời hạn xử lý thủ tục hành chính; Điện tử hóa hồ sơ, tài liệu để phục vụ công tác lưu trữ điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác sử dụng hồ sơ, tài liệu điện tử của NHNN;

Đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Nghị định 61 và Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61; Kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Cổng Dịch vụ công của NHNN với hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành để xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường mạng;

Kết nối, liên thông, tích hợp Cổng Dịch vụ công của NHNN với các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cổng Dịch vụ công Quốc gia; hệ thống quản lý đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính, hệ thống báo cáo Quốc gia về tình hình giải quyết thủ tục hành chính, thiết bị đánh giá điện tử tại Bộ phận một cửa và một số hệ thống hỗ trợ khác; Bảo đảm khả năng tích hợp Cổng Dịch vụ công của NHNN với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính, các cơ sở dữ liệu Quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để truy xuất dữ liệu thủ tục hành chính của NHNN.

Kế hoạch bao gồm một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau: Chỉnh sửa một số chức năng trên hệ thống Dịch vụ công hiện tại của NHNN theo định hướng đáp ứng các quy định tại Nghị định 61 và các văn bản liên quan; Nâng cấp hệ thống Dịch vụ công hiện tại của NHNN thành Cổng Dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử; Nâng cấp các thủ tục hành chính lên dịch vụ công mức độ 3,4 và chuyển lên Cổng Dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử mới; Thực hiện số hóa và cập nhật hồ sơ lên hệ thống một cửa điện tử; Thực hiện cập nhật bộ câu hỏi và trả lời về các vấn đề thường gặp khi thực hiện thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công.

Thống đốc yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc NHNN có trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, công việc được giao tại Kế hoạch.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo thoibaonganhang.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank